fbpx

kedai

Terma & Syarat

“Syarat Penggunaan” ini terpakai pada tapak web Lynx Adventures (“lynxadventures.asia”), semua tapak web berkaitan yang dipautkan kepada Lynx Adventures oleh Pemilik Laman Web, dan anak syarikat serta sekutu Lynx Adventures. Laman web Lynx Adventures adalah hak milik Lynx Adventures Sdn Bhd dan pemberi lesennya. Dengan menggunakan tapak web Lynx Adventures, anda bersetuju menerima syarat penggunaan ini; jika anda tidak bersetuju, jangan teruskan menggunakan laman web.

Penggunaan laman web

Pemilik Laman Web tidak membuat sebarang waranti atau representasi bahawa maklumat di laman web itu sesuai untuk digunakan dalam mana-mana bidang kuasa (selain Malaysia). Dengan mengakses laman web, anda menjamin dan menyatakan kepada Pemilik Laman Web bahawa anda berhak secara sah untuk berbuat demikian dan menggunakan maklumat yang disediakan melalui laman web.

Maklumat di laman web

Walaupun segala usaha dilakukan untuk mengemas kini maklumat yang terkandung dalam Lynx Adventures, Pemilik Laman Web mahupun mana-mana pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan tidak boleh membuat sebarang representasi atau jaminan, sama ada nyata, tersirat dalam undang-undang atau baki, mengenai urutan, ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan maklumat, pendapat, sebarang maklumat harga saham, maklumat penyelidikan, data dan kandungan yang terkandung dalam laman web (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang maklumat yang mungkin diberikan oleh mana-mana pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan) dan tidak akan terikat dalam apa jua cara oleh sebarang maklumat yang terkandung di laman web. Pemilik Laman Web berhak pada bila-bila masa untuk menukar atau menghentikan tanpa notis, sebarang aspek atau ciri laman web ini. Tiada maklumat boleh ditafsirkan sebagai nasihat dan maklumat ditawarkan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak bertujuan untuk tujuan perdagangan. Anda dan syarikat anda bergantung pada maklumat yang terkandung di laman web ini atas risiko anda sendiri. Jika anda mendapati ralat atau ketinggalan di tapak web ini, sila maklumkan kepada kami.

Tanda dagangan

Tanda dagangan, nama, logo dan tanda perkhidmatan (secara kolektif “tanda dagangan”) yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar Pemilik Laman Web. Tiada apa-apa yang terkandung di laman web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan sebarang lesen atau hak untuk menggunakan sebarang tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pemilik Laman Web.

Pautan luar

Pautan luaran mungkin disediakan untuk kemudahan anda, tetapi ia berada di luar kawalan Pemilik Laman Web dan tiada perwakilan dibuat tentang kandungannya. Penggunaan atau pergantungan pada mana-mana pautan luaran dan kandungan yang disediakan di atasnya adalah atas risiko anda sendiri. Apabila melawati pautan luaran, anda mesti merujuk kepada terma dan syarat penggunaan tapak web luaran tersebut. Tiada pautan hiperteks boleh dibuat daripada mana-mana laman web yang dikawal oleh anda atau sebaliknya ke laman web ini tanpa kebenaran bertulis nyata terlebih dahulu daripada Pemilik Laman Web. Sila hubungi kami jika anda ingin memaut ke laman web ini atau ingin meminta pautan ke tapak web anda.

Forum awam dan penyerahan pengguna

Pemilik Laman Web tidak bertanggungjawab untuk apa-apa bahan yang diserahkan kepada kawasan awam oleh anda (papan buletin, halaman yang dihoskan, bilik sembang, atau mana-mana kawasan awam lain yang terdapat di tapak web). Sebarang bahan (sama ada yang diserahkan oleh anda atau mana-mana pengguna lain) tidak disokong, disemak atau diluluskan oleh Pemilik Laman Web. Pemilik Laman Web berhak untuk mengalih keluar apa-apa bahan yang diserahkan atau disiarkan oleh anda di kawasan awam, tanpa notis kepada anda. Jika ia menyedari dan menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya bahawa anda atau ada kemungkinan anda mungkin, termasuk tetapi tidak terhad kepada:-

 • Memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mengintai, mengancam atau sebaliknya melanggar hak pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga;
 • Menerbitkan, menyiarkan, mengedar atau menyebarkan sebarang bahan atau maklumat yang berunsur fitnah, lucah, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang;
 • Siarkan atau muat naik fail yang mengandungi virus, rosak atau mana-mana perisian atau program lain yang serupa yang boleh merosakkan pengendalian sistem komputer dan/atau rangkaian Pemilik Laman Web dan/atau pihak ketiga;
 • Melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, undang-undang antarabangsa lain yang terpakai atau hak harta intelek Pemilik Laman Web atau mana-mana pihak ketiga yang lain;
 • Serahkan kandungan yang mengandungi bahan pemasaran atau promosi yang bertujuan untuk mendapatkan perniagaan.

Penggunaan khusus

Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak menggunakan tapak web untuk menghantar atau menyiarkan sebarang mesej atau bahan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, memfitnah, kesat, tidak senonoh, mengancam, berbahaya, kesat, lucah, berorientasikan seksual, menyinggung perkauman, tidak sopan, lucah atau melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai dan anda dengan ini menanggung rugi Pemilik Laman Web terhadap sebarang kerugian, liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang mungkin dialami oleh Pemilik Laman Web atau mana-mana pihak ketiga yang disebabkan oleh atau berpunca daripada, sama ada secara langsung atau tidak langsung, penggunaan laman web anda untuk menghantar atau siarkan sebarang mesej atau bahan tersebut.

Privasi

Lynx Adventures menghormati privasi anda. Kami tidak akan dalam apa jua keadaan menjual atau melepaskan maklumat anda kepada sesiapa kecuali seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi kami. Semua maklumat yang diperoleh daripada Lynx Adventures akan digunakan untuk tujuan pemprosesan sahaja. Satu-satunya e-mel yang anda akan terima daripada Lynx Adventures ialah kemas kini kepada produk terkini dan sebarang pesanan atau pemulangan terkini.

Penafian liabiliti

Pemilik Laman Web tidak akan bertanggungjawab dan menafikan semua liabiliti untuk sebarang kehilangan, liabiliti, kerosakan (sama ada secara langsung, tidak langsung atau berbangkit), kecederaan peribadi atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk sekalipun yang mungkin dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga (termasuk syarikat anda ), akibat daripada atau yang mungkin boleh dikaitkan, secara langsung atau tidak langsung, kepada akses dan penggunaan laman web anda, sebarang maklumat yang terkandung di tapak web, maklumat atau bahan peribadi anda atau syarikat anda dan maklumat yang dihantar melalui sistem kami. Khususnya, Pemilik Laman Web mahupun mana-mana pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada anda atau kepada mana-mana orang lain, firma atau syarikat dalam apa jua cara sekalipun untuk sebarang kerugian, liabiliti, kerosakan (sama ada langsung atau berbangkit), kecederaan peribadi. atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk sekalipun yang timbul daripada apa-apa kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan dalam, atau peninggalan apa-apa maklumat harga saham penghantarannya, atau untuk apa-apa tindakan yang diambil berdasarkan pergantungan padanya atau disebabkan olehnya atau oleh sebab tidak prestasi atau gangguan, atau penamatannya.

Penerangan produk

Lynx Adventures cuba untuk menjadi setepat mungkin. Walau bagaimanapun, Lynx Adventures tidak menjamin bahawa perihalan produk atau kandungan lain tapak ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini atau bebas ralat. Jika produk yang ditawarkan oleh Lynx Adventures sendiri tidak seperti yang diterangkan, satu-satunya cara anda ialah mengembalikannya dalam keadaan pakej yang tidak digunakan dan penuh.

Perjanjian pembelian

Dengan menerima penghantaran mana-mana produk yang dipesan dari tapak web Lynx Adventures, anda (“Pelanggan”) bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang disenaraikan di bawah. Anda dan Lynx Adventures bersetuju bahawa terma dan syarat berikut adalah terma eksklusif yang mengawal transaksi jualan antara Pelanggan dan Lynx Adventures. Sebarang percubaan untuk mengubah, mengubah suai atau meminda terma dan syarat ini oleh Pelanggan akan dianggap sebagai perubahan material perjanjian ini dan, oleh itu, adalah terbatal dan tidak sah. Selain itu, terma dan syarat ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, tanpa notis bertulis terlebih dahulu. Oleh itu, sila semak terma dan syarat ini dengan teliti setiap kali anda membuat pesanan dengan atau menerima penghantaran sebarang barangan daripada Lynx Adventures.

Waranti

Pemilik Laman Web tidak membuat waranti, representasi, kenyataan atau jaminan (sama ada nyata, tersirat dalam undang-undang atau baki) mengenai tapak web, maklumat yang terkandung di tapak web, anda atau maklumat peribadi atau bahan syarikat anda dan maklumat yang dihantar melalui sistem kami.

Pesanan tidak terikat pada Lynx Adventures sehingga ia diterima; Lynx Adventures mesti menerima bayaran sebelum ia akan menerima pesanan. Pembayaran untuk produk yang ditempah perlu dibayar sebelum penghantaran. Pelanggan boleh membuat pembayaran melalui online. Anda bersetuju untuk membayar jumlah yang perlu dibayar seperti yang dinyatakan pada invois.

Jumlah masa untuk penghantaran

Lynx Adventures akan cuba menghantar semua item kepada pelanggan secepat mungkin. Walau bagaimanapun, jumlah masa adalah berdasarkan jumlah masa yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran pembayaran, pemprosesan pesanan dan masa transit daripada pembawa. Ini boleh berkisar antara 1 hingga 10 hari bekerja, atau item dan lokasi tertentu mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk dihantar.

Caj penghantaran

Jumlah kos anda untuk pembelian mana-mana produk akan termasuk caj penghantaran dan pengendalian yang ditunjukkan pada invois anda. Walau bagaimanapun, yuran penghantaran asal anda tidak akan dikembalikan sekiranya produk dikembalikan. Yuran tersebut dibayar untuk perkhidmatan yang disediakan oleh dan kepada pembawa asal, dan tidak akan dikembalikan kepada anda jika item anda dikembalikan untuk bayaran balik kepada Lynx Adventures.

Risiko kerugian

Semua item yang dibeli daripada Lynx Adventures dibuat menurut kontrak penghantaran. Ini bermakna bahawa risiko kehilangan dan hak milik untuk item tersebut berpindah kepada anda selepas penghantaran kami kepada pembawa.

Polisi pertukaran & pemulangan

Semua produk yang dijual daripada Lynx Adventures tidak boleh ditukar dan dikembalikan melainkan produk yang ditawarkan oleh Lynx Adventures sendiri tidak seperti yang diterangkan. Pembeli membayar yuran penghantaran pemulangan; atau simpan produk dan bersetuju dengan dasar bayaran balik.

Polisi bayaran balik

Lynx Adventures menjamin untuk membayar balik harga produk untuk pembelian yang tidak dihantar, atau ia tidak seperti yang diterangkan setelah selesai penyiasatan tertakluk kepada kelulusan.

Polisi kerosakan fizikal

Kerosakan fizikal pada mana-mana produk yang dibeli di Lynx Adventures akan membatalkan perlindungan waranti dengan berkesan. Produk kerosakan fizikal tidak boleh dikembalikan untuk tuntutan waranti. Kerosakan fizikal termasuk pengendalian yang tidak betul atau apa-apa jenis kerosakan lain yang dialami oleh penggunaan yang tidak teratur. Lynx Adventures akan mengembalikan sebarang produk yang rosak secara fizikal kepada pelanggan atas perbelanjaan pelanggan.

Waranti; Semua produk dijual “SEBAGAIMANA ADANYA” atau “DENGAN SEMUA KESALAHAN”

Lynx Adventures ialah penjual semula sahaja. Produk yang dijual oleh Lynx Adventures tidak dikeluarkan oleh Lynx Adventures. Produk mungkin, walau bagaimanapun, dilindungi oleh jaminan, perkhidmatan dan polisi sokongan setiap pengeluar (jika ada). Lynx Adventures menyerahkan dan menyerahkan kepada pelanggan apa-apa waranti pengilang, dan pelanggan mengakui bahawa ia akan mempunyai rekursa hanya di bawah waranti tersebut dan hanya terhadap pengeluar produk. Lynx Adventures tidak membuat representasi atau jaminan nyata berkenaan dengan produk kecuali yang dinyatakan dalam dokumen ini. Lynx Adventures menafikan semua waranti lain, nyata atau tersirat, mengenai mana-mana produk sedemikian, termasuk dan tanpa had, waranti tersirat kebolehan pedagang dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan sebarang waranti tersirat yang timbul daripada statut, penggunaan perdagangan, perjalanan urusan. , atau kursus prestasi.

Semua item yang dijual melalui Lynx Adventures dijual “seadanya” atau “dengan semua kerosakan.” keseluruhan risiko kualiti dan prestasi item ini terletak pada pembeli. Sekiranya mana-mana item ini terbukti rosak, tidak berfungsi, atau berfungsi dengan tidak betul dalam apa cara sekalipun selepas pembeliannya, pembeli, dan bukannya pengilang, pengedar atau Lynx Adventures, menanggung keseluruhan kos semua servis atau pembaikan yang diperlukan.

Keseluruhan perjanjian

Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan invois Lynx Adventures mengenai produk yang dipesan oleh Pelanggan, adalah perjanjian lengkap dan eksklusif antara Lynx Adventures dan Pelanggan, dan ia menggantikan semua cadangan terdahulu atau bersamaan, lisan atau bertulis, pemahaman, representasi, syarat, jaminan, dan semua komunikasi lain antara Lynx Adventures dan Pelanggan yang berkaitan dengan produk subjek. Perjanjian ini tidak boleh dijelaskan atau ditambah dengan mana-mana urusan atau perdagangan sebelumnya dengan adat atau penggunaan.

Dasar Privasi

Lynx Adventures ialah pemilik tunggal maklumat yang dikumpul di tapak ini, kami tidak akan menjual, berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi pelanggan yang dikumpul dalam talian dengan pihak ketiga. Maklumat peribadi yang dikumpul dalam talian hanya akan didedahkan dalam kumpulan korporat kami untuk kegunaan dalaman sahaja. Privasi anda keutamaan kami. Untuk membantu anda memahami dasar kami dengan lebih baik, kami menyediakan notis ini yang menerangkan amalan maklumat dalam talian kami dan pilihan yang boleh anda buat tentang cara maklumat anda dikumpul dan digunakan.

Pendaftaran

Mendaftar akaun akan memberi anda keistimewaan ahli yang akan meningkatkan pengalaman membeli-belah dalam talian anda bersama kami. Selepas log masuk ke akaun, anda akan dapat mengakses perkhidmatan lain termasuk menyemak pesanan lalu, mencetak invois dan mengedit maklumat akaun anda. Untuk memproses pendaftaran anda di laman web ini, anda mesti melengkapkan borang pendaftaran terlebih dahulu, maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk anda:

 • Nama
 • Alamat emel
 • Nombor telefon
 • Alamat Pengebilan
 • Alamat Penghantaran
 • Tarikh lahir

Cara kita menggunakan maklumat

Maklumat yang kami kumpulkan daripada anda akan digunakan dalam beberapa atau semua cara berikut:

 • Memproses Pesanan
 • Tujuan Penghantaran
 • Kemas kini tentang Status Penghantaran Produk
 • Sokongan pengguna
 • Menyediakan Maklumat Produk & Perkhidmatan yang Ditawarkan oleh Lynx Adventures

Kami mungkin mengemukakan nama dan alamat anda kepada pihak ketiga untuk tujuan penghantaran produk (kurier atau pembekal). Kami tidak akan sekali-kali menggunakan atau berkongsi maklumat pengenalan peribadi yang diberikan kepada kami dalam talian dalam apa jua cara yang tidak berkaitan dengan yang diterangkan di atas tanpa memberi anda pilihan untuk menarik diri atau sebaliknya melarang penggunaan yang tidak berkaitan tersebut. Anda boleh mengakses maklumat pesanan dengan log masuk ke akaun anda. Anda memikul tanggungjawab untuk merawat data akses peribadi secara sulit dan tidak menyediakannya kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Kami tidak boleh memikul sebarang liabiliti untuk penyalahgunaan kata laluan melainkan penyalahgunaan ini adalah kesalahan kami.

Akses atau betulkan maklumat anda

Pelanggan boleh menukar atau menyemak maklumat akaun mereka yang disimpan seperti alamat jalan atau alamat e-mel melalui laman web kami dengan melawati bahagian Akaun Saya. Anda mesti mempunyai nama pengguna dan kata laluan anda untuk mengakses akaun anda. Sekiranya anda terlupa nama pengguna dan kata laluan anda, sila hubungi kami untuk mendapatkan bantuan.

Komitmen terhadap keselamatan data

Untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan, mengekalkan ketepatan data dan memastikan penggunaan maklumat yang betul, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan dalam talian.

Komitmen terhadap privasi kanak-kanak

Melindungi privasi orang yang sangat muda adalah sangat penting. Atas sebab itu, kami tidak sekali-kali mengumpul atau mengekalkan maklumat di tapak web kami daripada mereka yang sebenarnya kami tahu berumur bawah 13 tahun, dan tiada bahagian tapak web kami distrukturkan untuk menarik sesiapa di bawah umur 13 tahun.

Perubahan kepada dasar privasi

Pemilik Laman Web berhak untuk mengubah suai dan menukar Pernyataan Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan kepada dasar ini akan diterbitkan di tapak web kami.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan lain tentang dasar privasi ini, e-mel kepada kami di info@lynxadventures.asia.